Workshop: Diverzita, inkluze - realita či iluze

16. 8. 2023 09:00 - 10:30 TEAMS

 

V závislosti na vyhlášení ceny DIVERSITA bychom rádi podpořili firmy v jejich rozhodnutí implementovat diversivní projekty a současně se přihlásit do soutěže - ZDE -

 

Četné studie ukazují, že různorodé týmy - pokud jsou dobře řízeny - dosahují lepších výsledků než týmy homogenní. Sociální skupiny mají stále silnější hlas a více příležitostí řešit sociální nespravedlnost. Vše se tedy ubírá správným směrem. Nebo snad ne? 

Člověk by si myslel, že dnešní globální, propojený a multikulturní svět bude podporovat kulturu tolerance a vzájemného přijímání. Částečně je to pravda, ale může to být také zdrojem napětí v týmu. 

Témata:

•Důležitost a význam diverzity a inkluze na pracovišti - business cases
•Homogenní vs. heterogenní týmy a jejich efektivita
•Pojmy: diverzita, inkluze, rovnost - jak se projevují na pracovišti
•Vztah mezi diverzitou, inkluzí a pocitem spolupatřičnosti – koncept skrývání
•Kdo jsme – identita
•Jak rozpoznat a čelit nevědomým předsudkům a mikroagresím
•Typy nevědomých předsudků – role play
•Jaká mám privilegia a jak je mohu využít
•Příklady, jak vytvářet inkluzivní pracovní prostředí

Na konci workshopu získáte:

- Pochopit význam a důležitost diverzity a inkluze na pracovišti
- Být citlivější k vyloučení, diskriminaci a nerovnosti na pracovišti
- Uvědomit si nevědomé předsudky a naučit se je překonávat
- Naučit se, jak se stát zastáncem inkluzivní kultury

 

 

Depending on the announcement of the DIVERSITY award, we would like to support companies in their decision to implement diversionary projects and at the same time apply for the competition - HERE -


Numerous studies show that diverse teams - if well managed - achieve better results than homogeneous teams. Social groups have an increasingly powerful voice and more opportunities to address social injustice. So everything is moving in the right direction. Or not?

One would think that today's global, interconnected and multicultural world would foster a culture of tolerance and mutual acceptance. This is partly true, but it can also be a source of tension in the team.

Topics:

- The importance and significance of diversity and inclusion in the workplace - business cases
- Homogeneous vs. heterogeneous teams and their effectiveness
- Concepts: diversity, inclusion, equality - how they manifest in the workplace
- The relationship between diversity, inclusion and sense of belonging – the concept of hiding
- Who we are - identity
- How to recognize and confront unconscious biases and micro aggressions
- Types of unconscious biases – role play
- What are my privileges and how can I use them
- Examples of how to create an inclusive work environment

At the end of the workshop you will get:

- Understand the meaning and importance of diversity and inclusion in the workplace
- Be more sensitive to exclusion, discrimination and inequality in the workplace
- Be aware of unconscious biases and learn to overcome them
- Learn how to become an advocate for an inclusive culture

General partner of the year 2024:

Fees

Members:
FREE
Non-Members:
FREE

Apply before
Aug 15, 2023

Register newsletter

Get to know about Nordic Chamber, our press releases and all news, straight to your inbox.