Workshop: Vědomé a nevědomé předsudky a jak s nimi pracovat

14. 9. 2023 09:00 - 10:30 TEAMS

 

- WORKSHOP LINK -

 

„Myslíme si, že vidíme svět takový, jaký je. Ale ve skutečnosti jej vidíme takový, jací jsme my sami“.

STEPHEN R. COVEY

Seznamte se interaktivní formou s nevědomými přesvědčeními a postoji, které ovlivňují naše rozhodování, jednání a zažijte na vlastní kůži, jak fungují, sdílejte vzájemně vaše zkušenosti

Témata:

• Objevování nevědomých přesvědčení a postojů, které ovlivňují rozhodování, chování, pracovní i osobní vztahy.

• Poznání jejich funkčních a omezujících vlivů.

• Možnosti, které napomáhají lepší komunikaci, efektivnímu jednání a rozhodování.

• Respekt vůči rozdílům a odlišnostem mezi lidmi.

• Jak aplikovat nové znalosti v praxi odhalit vliv vědomých a nevědomých společenských předsudků na rozhodování a posuzování zákazníků, uchazečů o práci, kolegů, nadřízených či podřízených.

Moderuje: Pavlína Moudrá, DEVELOR

__________________

"We think we see the world as it is. But in reality we see him as we ourselves are”.

STEPHEN R. COVEY

Get to know the unconscious beliefs and attitudes that influence our decisions and actions in an interactive way and experience for yourself how they work, share your experiences with each other

Topics:

• Discovering unconscious beliefs and attitudes that influence decision-making, behavior, work and personal relationships.

• Knowledge of their functional and limiting influences.

• Options that facilitate better communication, effective action and decision-making.

• Respect for differences and differences between people.

• How to apply new knowledge in practice to reveal the influence of conscious and unconscious social prejudices on decision-making and assessment of customers, job applicants, colleagues, superiors or subordinates.

General partner of the year 2024:

Fees

Members:
FREE
Non-Members:
FREE

Apply before
Sep 13, 2023

Register newsletter

Get to know about Nordic Chamber, our press releases and all news, straight to your inbox.